कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती सन 2017

अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव पदनाम वर्ग विभाग/टेबल कार्यालयीन ई-मेल आयडी भ्रमणध्वनी क्रमांक
1 श्री.राहुल गणेश म्हात्रे गट विकास अधिकारी (वर्ग-1) 1 पं.स.तलासरी bdotalasari@gmail.com 9870876599
2 श्री.आनंद अरुण जाधव बालविकास प्रकल्प अधिकारी 1 बालविकास प्रकल्प bdotalasari@gmail.com 9011738595
3 श्री.राजाभाउ धोंडीबा निपसे कृषी अधिकारी 1 कृषी bdotalasari@gmail.com 9172231314
4 श्री.मनिष भामरे उपअभियंता ग्रामिण पाणीपुरवठा विभाग 1 पाणीपुरवठा bdotalasari@gmail.com 9209476484
5 श्री.नरेंद्र शांताराम तरे उपअभियंता बांधकाम विभाग 1 बांधकाम bdotalasari@gmail.com 7276003330
6 श्री. कमळाकर सुतार गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग 1 शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 9273617616
7 डॉ.श्रीमती. मधुवंती व्ही .महाजन पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) 1 पशुसंवर्धन bdotalasari@gmail.com 9960784535
8 श्री.रितेश सी. पटेल तालुका आरोग्य अधिकारी 1 आरोग्य bdotalasari@gmail.com 9870037499
9 श्री.प्रदिप बी. पवार वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र उधवा 2 आरोग्य विभाग bdotalasari@gmail.com 8983715157
10 श्री योगेश मंगलदार पवार वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र आमगाव 2 आरोग्य विभाग bdotalasari@gmail.com 9403914060
11 श्री.यशवंत कोळी वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र वसा 2 आरोग्य विभाग bdotalasari@gmail.com 9673343251
12 श्रीम.अनिता राजीव वंगाटे वैदयकिय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र सुत्रकार 3 आरोग्य विभाग bdotalasari@gmail.com 8007079724
13 श्रीमती. जयमाला प्रभाकर सुरवसे सहाय्यक लेखा अधिकारी 3 लेखा bdotalasari@gmail.com 9730456980
14 श्री.दामोदर गणपत चाबके गटसमन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान 3 समग्र शिक्षा अभियान bdotalasari@gmail.com 8554945294
15 श्री.आनंद कांतीलाल राणा विस्तार अधिकारी (सां) प्र.आ.यो.वि. 3 सा.प्र.वि. bdotalasari@gmail.com 9004094753
16 श्री.बापुराव व्यंकटराव नाळे विस्तार अधिकारी (पंचायत) ग्रामपंचायत विभाग 3 ग्रामपंचायत विभाग bdotalasari@gmail.com 9552943022
17 श्री.संदिप बाळकृष्ण राउत कनिष्ठ अभियंता, पाटबंधारे विभाग 3 पाटबंधारे विभाग bdotalasari@gmail.com 9423088970
18 श्री.धिरज साबळे तालुका अभियान व्यवस्थापक म.ग्र.जि.अ.विभाग 3 म.ग्र.जि.अ.विभाग bdotalasari@gmail.com 7620321099
19 श्री.हंन्सराज हेमंत गावित सहा कार्यक्रम अधिकारी म.गां.ग्रा.रो.ह.यो.विभाग 3 म.गां.ग्रा.रो.ह.यो.विभाग bdotalasari@gmail.com 9405217361
20 श्री.सुभाष महादेव बारी विस्ता.अधि,(कृषी) कृषी विभाग bdotalasari@gmail.com 8669055935
21 श्रीम.माधुरी सुभाष खरपडे मुख्यसेविका एबाविसेयो विभाग bdotalasari@gmail.com 9960121889
22 श्रीम.शारदा सुरेश मे-या मुख्यसेविका एबाविसेयो विभाग bdotalasari@gmail.com 9730545246
23 श्रीम.उज्वला सुरेश नांगरे मुख्यसेविका एबाविसेयो विभाग bdotalasari@gmail.com 8806510454
24 श्री.रामी नथु ओझरे मुख्यसेविका एबाविसेयो विभाग bdotalasari@gmail.com 9689943997
25 श्री.निवास बळवंत पाटील सहाय्यक अभियंता बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9860044399
26 श्री.विजय दशरथ बिराडे शाखा अभियंता बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9209690344
27 श्री.प्रकाश पुंडलिक चौधरी कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9764049954
28 श्रीमती.माला दिपक ठक्कर कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9226225062
29 श्री.महेंद्र विलास सातपूते कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9594091297
30 श्री.विजय वनशा वरठा वरीष्ठ सहाय्यक शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 9552705539
31 श्रीम.सुवर्णा रामकृष्ण आलईल वरीष्ठ सहाय्यक शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 9998781589
32 श्री.महेश यशवंत मुकादम वरीष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9552299209
33 श्री.मोतीलाल शंकर पवार वरीष्ठ सहाय्यक लेखा विभाग bdotalasari@gmail.com 8378891101
34 श्री.बबन गणपत बावलेकर कनिष्ठ सहाय्यक प्र.आ.यो.विभाग bdotalasari@gmail.com 9923818986
35 श्री.गुरूदत्त हनुमंत गोरे कनिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 8080970837
36 श्री.गणेश यशवंत दवणे कनिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9527524303
37 श्री.विकास पमुलाल जाधव कनिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग bdotalasari@gmail.com 9881770617
38 श्रीम.स्मिता सिताराम कुवरा कनिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग bdotalasari@gmail.com 7709131681
39 श्री.अविनाश हिरालाल पाटील कनिष्ठ सहाय्यक एबाविसेयो विभाग bdotalasari@gmail.com 9970441052
40 श्री.अनिल पांडुरंग पवार कनिष्ठ सहाय्यक प्रा.आ.केंद्र सुत्रकार bdotalasari@gmail.com 8806744302
41 श्री.मनोज काशिनाथ पाटील कनिष्ठ सहाय्यक प्रा.आ.केंद्र उधवा bdotalasari@gmail.com -
42 श्री.नयन मधुकर मेऱ्या कनिष्ठ सहाय्यक बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 7875351980
43 श्री.शहाजी श्रीरंग पवार कनिष्ठ सहाय्यक बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9637266141
44 श्री.राजेश वेस्ता धोडी कनिष्ठ सहाय्यक शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 8007067249
45 श्री.नितेश जेठया वरठा कनिष्ठ सहाय्यक शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 9960477311
46 श्री.सतिश बाळकृष्ण मेटकर कनिष्ठ सहाय्यक (निलंबित) - bdotalasari@gmail.com 8698592715
47 श्री.बाळाराम पांडु दौडा कृषी.अधि,(निलंबित) - bdotalasari@gmail.com 8698766539
48 श्री.भुषण जर्नादन मयेकर सहा.प.वि.अधि पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 9421633013
49 श्री.विष्णू विकल दळवी पशुधन पर्यवेक्षक पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 9730539424
50 श्री.रमेश सुखाड दळवी पशुधन पर्यवेक्षक पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 9226799357
51 श्री.मोतिराम आत्माराम पवार तांत्रीक सहायक म.गां.रा.रो.ह.योजना bdotalasari@gmail.com 9421090093
52 श्री.महेश कुरसन वळवी क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर म.गां.रा.रो.ह.योजना bdotalasari@gmail.com 9765735088
53 श्री.विजया वसंत शिंगडे क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर म.गां.रा.रो.ह.योजना bdotalasari@gmail.com 8999865599
54 श्री.मिलींद विष्णु गावित तालुका समन्वयक –संद्रिय शेती म.ग्रा.जि.अभियान bdotalasari@gmail.com 7276077608
55 श्री.प्रविण शामराव महिरे प्रभाग समन्वयक म.ग्रा.जि.अभियान bdotalasari@gmail.com 8669860506
56 श्री.कर्निका किसन तुंबडा क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर म.ग्रा.जि.अभियान bdotalasari@gmail.com 8788843224
57 श्री.चैत्या काकडया वाघात वाहन चालक सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 8806860275
58 श्री.विजय रामा वरखंडे वाहन चालक बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9021658375
59 श्री.प्रकाश देऊ पवार शिपाई सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9271532592
60 श्री.गणेश नामा खोडका शिपाई सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9503258065
61 श्री.आत्माराम सदाशिव कोंढारी शिपाई सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9673796777
62 श्री.कुमुद गोंदया मिसाळ शिपाई सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9529288233
63 श्री.महेश बाळु हाडळ शिपाई सामान्य प्रशासन विभाग bdotalasari@gmail.com 9923197834
64 श्री.उमेश रमेश देशमुख शिपाई पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 9158799967
65 श्री.चंद्राकांत धर्मा बीज शिपाई पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 9923325707
66 श्री.रूपजी सोनजी सापटा शिपाई पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 9158257461
67 श्री.इमामुदीन ओवुसोदीन शेख शिपाई पशुसंवर्धन विभाग bdotalasari@gmail.com 7798319552
68 श्री.दिलीप मालजी ठाकरे शिपाई एबाविसेयो विभाग bdotalasari@gmail.com 9665610427
69 श्रीम.पार्वती चंद्रकांत मेघवाले शिपाई शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 9158167940
70 श्री.संदिप जयसिंग भिमरा शिपाई शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com 8390674494
71 श्री.प्रभु लाडक्या ठाकरे शिपाई शिक्षण विभाग bdotalasari@gmail.com -
72 श्री.राजेश आत्माराम पाटील शिपाई बांधकाम विभाग bdotalasari@gmail.com 9049955596
73 - - 4 - - -
74 - - 4 - - -
75 - - 4 - - -
76 - - 4 - - -
77 - - 4 - - -
78 - - 4 - - -
79 - - 4 - - -
80 - - 4 - - -
81 - - 4 - - -
82 - - 4 - - -
83 - - 4 -- - -
84 - - -- - - -
85 - - -- - - -
86 - - 4 - - -
87 - - 4 - - -