अंगणवाडी


अनु क्रमांक अंगणवाडी केंद्र
1 झरी पाटीलपाडा
2 झरी वांगडपाडा
3 झरी कोठारपाडा
4 झरी राऊतपाडा
5 झरी पोंढापाडा
6 झरी वळवीपाडा
7 झरी तांबडपाडा
8 झरी नवापाडा
9 झरी वलईपाडा
10 झरी करवंदीपाडा
11 वसा ब्राम्हणपाडा
12 वसा गावठाणपाडा
13 वसा पाटीलपाडा
14 वसा कुंभारपाडा
15 वसा बारातपाडा
16 वसा कोळीपाडा
17 वसा खोरीपाडा
18 वसा माच्छीपाडा
19 वसा आरशीपाडा
20 गिरगाव भुजाडपाडा
21 गिरगाव नारायणठाणा
22 गिरगाव डोल्हारपाडा
23 गिरगाव कडुपाडा
24 गिरगाव गोरखनपाडा
25 गिरगाव काटेलपाडा
26 गिरगाव आरजपाडा
27 गिरगाव इभाडपाडा
28 घिमाणिया गोवरपाडा
29 घिमाणिया दुबळपाडा
30 घिमाणिया शिपाईपाडा
31 घिमाणिया वंजारपाडा
32 घिमाणिया पारसपाडा
33 वेवजी नानापाडा
34 वेवजी सिगलपाडा
35 बार्डी पाटीलपाडा
36 वेवजी तरीयापाडा
37 वेवजी सोनारपाडा
38 वेवजी गोरखनपाडा
39 वेवजी काकडपाडा
40 बार्डी काटीलपाडा
41 वेवजी डोंगरीपाडा
42 वेवजी वांगडपाडा
43 बार्डी ब्राम्हणपाडा
44 वेवजी सोरटपाडा
45 वेवजी वैजलपाडा
46 वेवजी बावलपाडा
47 करजगाव नारळीपाडा
48 काजगाव पाटीलपाडा
49 करजगाव ठाकरपाडा
50 करजगाव मांगातपाडा
51 करजगाव मानपाडा 1
52 करजगाव मानपाडा 2
53 बोरीगाव दुबळपाडा
54 बोरीगाव पारसपाडा
55 झाई नांगरपाडा
56 झाई दुबळपाडा
57 झाई मोठातलाव
58 झाई भरवाडपाडा
59 झाई दर्जीपाडा
60 झाई तांबोळपाडा
61 बोरीगाव पाटीलपाडा
62 झाई वाडूपाडा
63 झाई ब्राम्हणपाडा
64 झाई माच्छीपाडा
65 कुर्झे गावितपाडा
66 कुर्झे कोमपाडा
67 कुर्झे धोडीपाडा
68 कुर्झे बारगपाडा
69 कुर्झे कडूपाडा
70 कुर्झे शनवारपाडा
71 कुर्झे बोबापाडा
72 कुर्झे भुसारपाडा
73 उधवा गावठाणपाडा
74 उधवा भोयापाडा
75 उधवा दळवीपाडा
76 उधवा ठाकरपाडा
77 उधवा राबडपाडा
78 उधवा केवडीपाडा
79 उधवा शिंदापाडा
80 उधवा सुरतीपाडा
81 उधवा वाणीपाडा
82 उधवा कासपाडा
83 उधवा डोगरीपाडा
84 उधवा जांभळुणपाडा
85 कोदाड खाडीपाडा
86 कोदाड पाटीलपाडा
87 कोदाड चौरीपाडा
88 कोदाड थोरातपाडा
89 तलासरी हाडळपाडा
90 तलासरी विकासपाडा
91 तलासरी बारातपाडा
92 तलासरी दुमाडपाडा
93 तलासरी पाटीलपाडा 2
94 तलासरी पाडवीपाडा
95 तलासरी इभाडपाडा 2
96 तलासरी सुतारपाडा 1
97 तलासरी सुतारपाडा 2
98 तलासरी मंडळपाडा 1
99 तलासरी मंडळपाडा 2
100 तलासरी बोबापाडा
101 तलासरी धांगडपाडा
102 तलासरी शिपाईपाडा
103 तलासरी शनवारपाडा
104 तलासरी पाटीलपाडा 1
105 तलासरी पाटकरपाडा
106 तलासरी पारसपाडा
107 तलासरी इभाडपाडा 1
108 तलासरी मुसळपाडा
109 कवाडा वनंगपाडा
110 कवाडा ठाकरपाडा
111 कवाडा आवारपाडा
112 कवाडा पाटीलपाडा
113 कवाडा लिलकपाडा
114 कवाडा कोंढारपाडा
115 सुत्रकार पाटीलपाडा
116 सुत्रकार कोकाटपाडा
117 सुत्रकार डोंगरीपाडा
118 सुत्रकार शनवारपाडा
119 सुत्रकार वेडगपाडा
120 सुत्रकार लाखनपाडा
121 सुत्रकार बेंडगपाडा
122 सुत्रकार काटीलपाडा
123 सुत्रकार काकडपाडा
124 सुत्रकार डोंगरपाडा
125 वडवली नवापाडा
126 वडवली फरलपाडा
127 वडवली गांगडपाडा
128 वडवली भोजपाडा
129 वडवली ओझरपाडा
130 वडवली हाडळपाडा
131 वडवली सोनारपाडा
132 वडवली डोंगरीपाडा 1
133 वडवली कोळीपाडा
134 सवणे पाटीलपाडा
135 सवणे सावरपाडा
136 सवणे पाटीलपाडा 2
137 डोंगारी पाटकरपाडा
138 डोंगारी पाटीलपाडा
139 डोंगारी शिपाईपाडा
140 डोंगारी रायातपाडा
141 डोंगारी विल्हातपाडा
142 डोंगारी खराडपाडा
143 डोंगारी खोरीपाडा
144 डोंगारी हरसूनपाडा 1
145 डोंगारी हरसूनपाडा 2
146 डोंगारी डोंगरीपाडा
147 संभा वळवीपाडा
148 संभा वढाणपाडा
149 संभा पाटीलपाडा
150 संभा टंकारपाडा
151 संभा आडगपाडा
152 संभा डोंगरीपाडा
153 संभा पाटकरपाडा
154 आमगाव पाटीलपाडा
155 आमगाव मांगातपाडा
156 आमगाव शिवपाडा
157 आमगाव डोंगरीपाडा
158 आमगाव ठाकरपाडा 1
159 आमगाव ठाकरपाडा 2
160 अच्छाड गोवरपाडा
161 अच्छाड देवीपाडा
162 अच्छाड खंडीपाडा
163 अच्छाड बम्हणजीपाडा
164 काजळी पारसपाडा
165 सावरोली पाटीलपाडा
166 सावरोली ब्राम्हणपाडा
167 सावरोली कासूखडकपाडा
168 सावरोली चिंचणपाडा
169 अणवीर ठाकरपाडा
170 अणवीर पाटीलपाडा
171 अणवीर दाभळीपाडा
172 अणवीर रयातपाडा
173 कोचाई पाटीलपाडा 1
174 कोचाई पाटीलपाडा 2
175 कोचाई पारसपाडा
176 कोचाई जुनाआवार
177 कोचाई वडीपाडा
178 कोचाई मशानपाडा
179 कोचाई करवंदीपाडा
180 कोचाई बडघापाडा
181 कोचाई गुरोडपाडा
182 कोचाई उंबरपाडा
183 बोरमाळ पाटीलपाडा
184 बोरमाळ भेंडीपाडा
185 बोरमाळ सुथेडपाडा
186 वरवाडा डोंगरीपाडा
187 वरवाडा ब्राम्हणपाडा
188 वरवाडा गुंदनपाडा
189 वरवाडा पाटीलपाडा
190 वरवाडा पारसपाडा
191 वरवाडा हिरडीपाडा
192 वरवाडा पाटकरपाडा
193 उपलाट कळबटपाडा
194 उपलाट कोंढारपाडा
195 उपलाट धिंडीपाडा
196 उपलाट शनवारपाडा
197 उपलाट धोधडपाडा
198 उपलाट गिरीखाचपाडा
199 उपलाट नवापाडा
200 उपलाट पाटीलपाडा 1
201 उपलाट पाटीलपाडा 2
202 उपलाट पडवळपाडा
203 उपलाट ठाकरपाडा
204 उपलाट शिंगडपाडा