पंचायत समिती, तलासरी
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.8 जवळ,
तलासरी विकासपाडा, ता.तलासरी
जि.पालघर, पिन -401 606.