ग्रामपंचायत


अ.क्र ग्रामपंचायतीचे नाव
1 आमगाव-अच्छाड
2 डोंगारी
3 घिमाणीया
4 गिरगाव
5 काजळी
6 करजंगाव
7 कवाड
8 कोचाई-बोरमाळ
9 कोदाड
10 कुर्झे
11 संभा
12 सावरोली-अणविर
13 सुत्रकार
14 उधवा
15 उपलाट
16 वडवली-सवणे
17 वरवाडा
18 वसा
19 वेवजी
20 झाई-बोरीगाव
21 झरी