पंचायत समिती , तलासरी
What's New

पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 श्री. नंदकुमार वनशा हाडळ सभापती मु.वडवली भोजपाडा,पो.ता.तलासरी, जि.पालघर. 9049109009
2 श्री.राजेश दिवाल खरपडे उपसभापती मु.आमगाव पाटीलपाडा, पो.डोंगारी, ता.तलासरी,जि.पालघर 9765823773
3 श्री.संतोष पास्कल खटाले पं.स.सदस्य मु.सावरोली ब्राम्हणपाडा,पो.कोचाई, ता.तलासरी जि.पालघर 8329697355
4 श्री.शरद चैत्या उंबरसाडा पं.स.सदस्य मु.पो.वरवाडा डोंगारीपाडा ता.तलासरी,जि.पालघर 7769802211
5 श्रीम. पुजा विजय खरपडे पं.स.सदस्य मु.पो.कवाडा पाटीलपाडा ता तलासरी,जि.पालघर 9607115986
6 श्रीम.नम्रता मितेश धोडी पं.स.सदस्य मु.पो.डोंगारी मानपाडा,ता.तलासरी,जि.पालघर 9158683404
7 श्रीम.जयवंती लक्ष्मण घोरखना पं.स.सदस्य मु.पो.गिरगाव घोरखनपाडा, ता तलासरी,जि.पालघर 8698029886
8 श्रीम.सुनिता जयेश शिंगडा पं.स.सदस्य मु.पो.करजगाव पाटीलपाडा,ता तलासरी,जि.पालघर 8007619450
9 श्री.भरत रामू कडू पं.स.सदस्य मु.पो.वेवजी नानापाडा,ता तलासरी,जि.पालघर 9033720906
10 श्रीम. संगिता माधव ओझरे पं.स.सदस्य मु.वडवली भोजपाडा पो.ता.तलासरी,जि.पालघर 9765822836