प्राथमिक आरोग्य केंद्र


अ.क्र प्रा आ केंद्राचे नाव उपकेंद्रचे नाव
1 वसा वसा
2 गिरगांव
3 धिमाणीया
4 झरी
5 वेवजी-1
6 वेवजी-2
7 करंजगांव
8 झाई
9 तांबोळपाडा
10 उधवा उधवा
11 कोदाड
12 कुर्झे
13 आमगांव संभा
14 डोंगारी
15 काजळी
16 वरवाडा
17 सावरोली
18 अनवीर
19 कोचाई
20 उपलाट
21 हरसून
22 सुत्रकार तलासरी-1
23 तलासरी-2
24 सुत्रकार-1
25 सुत्रकार-2
26 वडवली
27 कवाडा
28 सवणे